Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Codi ètic, transparència i bon govern | Institut Guttmann

Codi ètic, transparència i bon govern

La Fundació

La Fundació Institut Guttmann, amb CIF número G08519100, és una entitat d'iniciativa social, inscrita amb el número 189 al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Classificada com a benèfica de tipus assistencial des de l'any 1965, està inclosa entre les entitats beneficiàries de mecenatge d'acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, “de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge ”.

  • La Fundació és titular de l'”Institut Guttmann - Hospital de Neurorehabilitació” que està inscrit amb el número H08000723 al Registre de Centres i Serveis Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • L'Institut Guttmann forma part del Sistema Nacional de Salut -SISCAT-, estant acreditat com a hospital de referència pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i, també, com a Centre de Referència Nacional per al tractament del Lesionat Medular complex (CSUR) pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat d'Espanya.
  • Pel que fa a la iniciativa “Guttmann Serveis Integrals a Domicili” compta amb el número U0898244T al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut.
  • Com a Entitat d'Iniciativa Social està inscrita amb el número E01024 al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. També està inscrita al mateix Registre com a Entitat d'Atenció Social amb el número S05565.
  • Com a Institut Universitari de Neurorehabilitació, està adscrit a la UAB pel Decret 230/2001 de la Generalitat de Catalunya, havent iniciat les seves activitats docents l'any 1999. [Art. 7.2 ORDRE JUS/152/2018]
  • La Fundació Institut Guttmann està inscrita al Registre de grups d'interès de Catalunya de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic amb el número de registre 371. Resolució de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. 

Per contactar amb la nostra Fundació ho podeu fer:
[Art. 7.1 b), k) ORDRE JUS/152/2018]

Per correu postal dirigit a:
Fundació Institut Guttmann
Camí de Can Ruti, s/n
08916 Badalona

Per correu electrònic dirigit a:
direccio@guttmann.com
gerencia@guttmann.com

Pàgina web institucional:
Podeu accedir a l'Institut Guttmann a través del portal web: www.guttmann.com disponible en català, castellà i anglès.

Codi ètic

L'Institut Guttmann manté un comportament legal, honrat, ètic i responsable que, a més, vol promoure entre la resta de persones, institucions i entitats amb qui interacciona en el desenvolupament dels objectius.

Amb aquest objectiu l'Institut Guttmann regula la seva actuació i la dels seus professionals i col·laboradors, així com la relació que manté amb tercers, a través de:

El Codi Ètic de l'Institut Guttmann, que recull el conjunt de normes d'actuació, principis ètics i regles de conducta que han de guiar l'actuació de totes aquelles persones que, d'una manera o altra, desenvolupen les seves funcions al si de l'organització i que, a través d'elles, impulsen les accions que fan possible la realització dels diferents objectius fundacionals (membres del Patronat, equip directiu, professionals, col·laboradors externs...) [Art. 10.1 a) ORDRE JUS/152/2018]

Qualsevol incompliment o vulneració d’aquest codi ha de ser comunicat per a la correcció immediata.

En el supòsit que les entitats col·laboradores, pacients i les seves famílies, professionals o altres institucions amb què ens relacionem tinguin coneixement de qualsevol pràctica irregular relacionada amb l'incompliment o la vulneració de les conductes recollides al Codi Ètic o al Codi de Conducta de l'organització, ho podran posar en coneixement de l'Institut Guttmann mitjançant els canals de comunicació establerts a aquest efecte:

Per correu electrònic adreçat a l'adreça:
canal.codietic@guttmann.com

Mitjançant correu postal dirigit a:
Fundació Institut Guttmann.
Adreça Gerència – Codi Ètic
Camí de Can Ruti, s/n
08916 Badalona

Aquests canals també serviran per resoldre dubtes relacionats amb la interpretació dels principis recollits als documents allotjats al portal Codi Ètic, Transparència i Bon Govern.

El Codi de Conducta per a Entitats Proveïdores i Col·laboradores, que té per objectiu principal assegurar la integració dels criteris de responsabilitat social a tots els nivells de la cadena de valor de l’organització. Amb aquest propòsit, l'Institut Guttmann treballa buscant l'excel·lència, tenint com a prioritat assolir els màxims estàndards de qualitat, la màxima prevenció i protecció del capital humà i de l'entorn que l'envolta, i fent un retorn a la societat dins el principi de compromís social. [Art. 10.2 c) ORDRE JUS/152/2018]

Qualsevol incompliment o vulneració d’aquest codi ha de ser comunicat per a la correcció immediata.

En el supòsit que les entitats col·laboradores, pacients i les seves famílies, professionals o altres institucions amb què ens relacionem tinguin coneixement de qualsevol pràctica irregular relacionada amb l'incompliment o la vulneració de les conductes recollides al Codi Ètic o al Codi de Conducta de l'organització, ho podran posar en coneixement de l'Institut Guttmann mitjançant els canals de comunicació establerts a aquest efecte:

Per correu electrònic adreçat a l'adreça:
canal.codietic@guttmann.com

Mitjançant correu postal dirigit a:
Fundació Institut Guttmann
Adreça Gerència – Codi Ètic
Camí de Can Ruti, s/n
08916 Badalona

Aquests canals també serviran per resoldre dubtes relacionats amb la interpretació dels principis recollits als documents allotjats al portal Codi Ètic, Transparència i Bon Govern.

Transparència

L'Institut Guttmann en aquest apartat, a més de manifestar la seva voluntat de transparència, vol donar ampli compliment a l'Ordre de Justícia 152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ
Els Estatuts Socials de la Fundació fixen l'objectiu fundacional  de la FIG alhora que la seva definició, organització i activitat. [Art. 7.1 e) ORDRE JUS/152/2018]

ESTRUCTURA DE GOVERN
Els òrgans de govern de la Fundació Institut Guttmann es troben especificats al capítol quart dels Estatuts Fundacionals. [Art. 7.1 f) ORDRE JUS/152/2018]

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE L'EQUIP DIRECTIU
La relació de les persones que ocupen els càrrecs dels diferents òrgans de govern i gestió de la institució es troben publicats a la pàgina web. [Art. 7.1 c) ORDRE JUS/152/2018]

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
L'Institut Guttmann té fixada la seva estructura organitzativa a l'Organigrama funcional de la Fundació Institut Guttmann (2023). La definició de les funcions assignades a cadascuna de les àrees que hi consten es poden consultar als diferents apartats de la pàgina web. [Art. 7.1 g) ORDRE JUS/152/2018] Així mateix, la iniciativa Guttmann Barcelona disposa del seu Organigrama funcional (2023) que depèn òrganicament de la Direcció de la Fundació.

INFORME DE GOVERN CORPORATIU
Avaluació anual emesa per l'Òrgan de Govern respecte a l'elecció i el funcionament dels seus òrgans de direcció, gestió i control, la manera de relacionar-se entre ells i sobre la seva estructura: Informe Anual de Govern Corporatiu 2022  (Art. 10.2 d) ORDRE JUST/152/2018.

MEMÒRIA-BALANÇ SOCIAL
L'Institut Guttmann informa de totes les activitats que realitza en els diferents àmbits d'actuació mitjançant l'edició anual de la Memòria-Balanç Social que inclou, des del 2015, l'Informe de Responsabilitat Social Corporativa. [Art. 10.2 a) i 7.1 a), j) ORDRE JUS/152/2018]

COL·LECTIU DE PERSONES BENEFICIÀRIES
En relació amb les seves finalitats, són beneficiàries de la nostra activitat els col·lectius recollits al capítol tercer, article 8.2 dels estatuts fundacionals. [Art. 10.1 b) ORDRE JUS/152/2018]

AUDITÒRIES, ACREDITACIONS I INFORMES
Diferents documents que posen de manifest la qualitat dels serveis que presta l'Institut Guttmann, la voluntat d'excel·lència, així com de preservació del medi ambient; i que alhora són exemple de bones pràctiques de govern i gestió, així com de la seva transparència. [Art. 10.1 a) ORDRE JUS/152/2018]

Auditories i informes:

Acreditacions diverses:

AUDITORIA DE COMPTES
L'Institut Guttmann audita anualment els seus comptes a través d'una firma experta independent per tal de garantir-ne la gestió patrimonial correcta. [Art. 7.1 d) i 11, ORDRE JUS/152/2018]

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS SANITARIS AMB EL CATSALUT
A continuació podeu accedir al contracte de prestació de serveis sanitaris subscrit amb el CatSalut per a l'atenció a pacients; així com les darreres clàusules signades i, per tant, a dia d'avui vigent. [Art. 10.2 b) ORDRE JUS/152/2018]

CONCURSOS, CONTRACTES I LICITACIONS.
S'adjunten contractes, ajuts, subvencions i premis obtinguts de les administracions públiques, atorgats com a conseqüència de la participació en un procediment de concurrència pública durant el darrer exercici econòmic tancat, amb indicació dels elements essencials, com ara la descripció del contracte, l'import adjudicat i el període d’execució. [Art. 10.2 b) ORDRE JUS/152/2018]

CONVENIS
L'Institut Guttmann amb l'objectiu d'establir sinergies amb altres organitzacions sanitàries subscriu diferents convenis de col·laboració, dels quals es destaquen:

ALTRA INFORMACIÓ

Bon Govern

La fundació Institut Guttmann vol ser un exemple de bon govern i bona gestió al servei de les persones i del nostre país, per això s'esforça en la construcció d'una organització d'excel·lència, sostenible, innovadora, compromesa amb el medi ambient i les persones que atén i, també, amb les persones que formen el seu equip humà; alhora que procurant contribuir a través dels seus objectius al millor desenvolupament i progrés de la societat a què serveix.

Els Estatuts Socials de la Fundació fixen l'objectiu fundacional  de la FIG alhora que la seva definició, organització i activitat. [Art. 7.1 e) ORDRE JUS/152/2018]

La missió, la visió i els valors de la institució es troben recollits al Pla Estratègic i es poden consultar també en aquesta pàgina [Art. 7.1 i) ORDRE JUS/152/2018]

La nostra FINALITAT institucional està recollida a l'article 7 dels Estatuts. [Art. 7.1 h) ORDRE JUS/152/2018]

La “Fundació Institut Guttmann, Fundació Privada”, entitat sense ànim de lucre, té per objectiu principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic, desenvolupar la recerca i la docència en aquest àmbit de la neurociència, i prestar-los el suport i els serveis més convenients per assolir una reinserció social satisfactòria; i alhora contribuir al ple reconeixement dels seus drets i a una efectiva equiparació d’oportunitats.

El Pla Estratègic 2020-2025 està aprovat pels òrgans de govern i es desenvolupa posteriorment en diferents programes/plans d’actuació. [Art. 10.1 d) ORDRE JUS/152/2018]

Del Pla Estratègic se'n deriven la Política Institucional de Responsabilitat Social Corporativa 2020-2025 de l'organització que recull els principis sobre la base dels quals es prenen les decisions per aconseguir els objectius de la institució. És un document transversal que expressa la voluntat, els objectius, les orientacions, les estratègies i l'acció continuada del nostre sistema de gestió.

El Programa Anual 2024 és el document que conté la descripció específica de les activitats que es projecten fer durant l'exercici en qüestió. [Art. 10.1 c) ORDRE JUS/152/2018]