Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Avís legal | Institut Guttmann

Avís legal

DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR


Aquest avís legal s’aplica en tots els llocs web dels quals el seu titular és l’INSTITUT GUTTMANN:

 • guttmann.com
 • barcelona.guttmann.com
 • siidon.guttmann.com
 • covid.guttmann.com
 • rsc.guttmann.com
 • barcelonalife.guttmann.com
 • borsatreball.guttmann.com
 • dofinsdecolors.guttmann.com

 

Les dades d’identificació del titular són:

 • Raó Social: FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN (INSTITUT GUTTMANN)
 • Domicili Social: Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona (Barcelona)
 • NIF: G08519100
 • Telèfon: +34 93 497 77 00
 • Registre: Inscrita amb el número 189 al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

La Fundació Institut Guttmann és una fundació privada sense ànim de lucre amb activitat privada i activitat pública. Per a l’activitat pública està acreditada com a Hospital de Referència pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i també com a Centre de Referència Nacional –CSUR- per al tractament del Lesionat Medul·lar complex pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

 

QÜESTIONS GENERALS


La informació proporcionada al lloc web s'ha plantejat per donar suport, i en cap cas substituir, la relació que existeix entre un pacient/visitant d'aquest lloc web i el seu metge.

Les fotografies de persones que s'exposen al web han estat realitzades amb el seu consentiment o, en el cas de nens, amb el dels seus pares o tutors.

Aquest lloc web no conté publicitat ni rep finançament de publicitat i es manté amb fons propis.

 

CONSELL EDITORIAL


Personal mèdic:

 • Dr. Joan Vidal Samsó

  Llicenciat en Medicina i Cirurgia (Universitat de Barcelona, 1982)

  Metge especialista en Medicina Física i Rehabilitació (1996)

  Doctor en Medicina i Cirurgia (Universitat de Barcelona, 2007)

  Número de col·legiat 18901 (Barcelona)

 • Dra. Montserrat Bernabeu Guitart

  Llicenciada en Medicina i Cirurgia (Universitat de Barcelona, 1988)

  Especialista en Medicina Física i Rehabilitació (1992)

  Número de col·legiada 26034 (Barcelona)

 • Dr. Josep Mª Tormos Muñoz

  Llicenciat en Medicina i Cirurgia (Universitat de València, 1995)

  Doctor en Medicina i Cirurgia (Universitat de València, 1999)

  Número de col·legiat 40128 (Barcelona)

Personal no mèdic (personal que no intervé en temes d'informació mèdica):

 • Elisabet González Martín

  Llicenciada en Ciències de la Comunicació (Universitat Autònoma de Barcelona, 1995)

 

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI


Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització del lloc web sota el domini GUTTMANN.COM (en endavant el "Lloc Web") que l’INSTITUT GUTTMANN posa a disposició dels usuaris d'Internet. S'entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats d'aquest lloc web.

Aquest lloc web compleix amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

L’INSTITUT GUTTMANN podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i / o configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d'aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús en la versió publicada per l’INSTITUT GUTTMANN en el moment en què l'Usuari accedeixi al Lloc Web.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d'Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització de aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament i acceptar les corresponents condicions particulars pròpies

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS


L'accés a la pàgina web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït, i queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquest Lloc Web.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d'aquest lloc web, així com mantenir el degut respecte als altres usuaris.

Entre d'altres, aquest compromís implica que:

 • L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents condicions d'ús i, si escau, les condicions particulars.

  De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del lloc web per altres Usuaris.

 • L'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el lloc web.
 • L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’INSTITUT GUTTMANN presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
 • L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX, codi JavaScript o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de l’INSTITUT GUTTMANN o de tercers.
 • L'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis oferts en el mateix.
 • L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara els comentaris, fòrums d'opinió o pàgines obertes al lector) que l’INSTITUT GUTTMANN ofereix al seu lloc web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 • De conformitat amb la política anti-spam de l’INSTITUT GUTTMANN l'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis inclosos al lloc web per a la realització d'activitats amb fins promocionals o publicitaris, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per l’INSTITUT GUTTMANN i/o els interessats.

L'usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions i compromisos haurà de respondre per tots els danys i perjudicis que causi.

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN ELS ESPAIS D'OPINIÓ


La participació de l'usuari a la plataforma online del lloc web SIIDON.GUTTMANN.COM és lliure i voluntària. Aquesta participació està subjecta a les condicions generals esmentades en l'apartat anterior i, a més, a les que es relacionen a continuació, que l'usuari accepta pel sol fet de participar en el fòrum:

 • S'ha de respectar el tema principal del fòrum. En cas que vulguin tractar altres temes, s'haurà de buscar un altre fòrum apropiat o obrir un de nou.
 • No s'admeten missatges amb títols genèrics o que no siguin prou descriptius per al lector del contingut del missatge.
 • No es podrà assetjar altres usuaris ni a tercers.
 • Qualsevol intervenció en el fòrum s'ha de fer amb respecte i educació. Queden prohibits els insults, expressions racistes, xenòfobes o discriminatòries.
 • Queda prohibida la difusió o gestió de continguts que hagin de ser considerats informació secreta o confidencial i no hagin de ser difosos.
 • Queda prohibit l'enviament de comunicacions comercials o publicitàries de qualsevol tipus, directes o indirectes, des d'un usuari a altres usuaris o de tercers, de missatges no sol·licitats a una pluralitat indeterminada de persones o a llistes de distribució i l'enviament de missatges en cadena.
 • Queda prohibida la difusió o gestió de continguts que lesionin els béns, drets o interessos de l’INSTITUT GUTTMANN, altres usuaris o tercers, que infringeixin la legislació vigent, que puguin suposar un risc per a la salut física o psíquica d'altres usuaris o de tercers, que siguin inexactes, falsos, ambigus o exagerats, que indueixin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries o violentes, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, opinió, creences, edat o condició o que incloguin informació violenta, pornogràfica, obscena, delictiva o degradant.
 • Queda prohibida la difusió de missatges que indueixin o puguin induir a altres usuaris o de tercers a un estat inacceptable d'ansietat o temor o que incitin a participar o desenvolupar activitats perilloses, de risc, nocives, il·legals o immorals.
 • Queda prohibit l'enviament de missatges que lesionin drets de propietat intel·lectual o industrial o que violin secrets empresarials pertanyents a tercers.
 • Queden prohibits els missatges el contingut lesioni els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones o la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
 • Queda prohibit l'enviament de missatges que, per les seves característiques (format, extensió, etc.) provoquin dificultats en el normal funcionament del Servei. En concret, no està permesa la utilització de JavaScript, activa o amb una altra codificació que provoqui la repetició de missatges, així com qualsevol altra acció anàloga que interfereixi en el funcionament de les plataformes online.
 • Queda prohibit l'enviament de missatges que, directament o indirectament, insultin, menyspreïn o danyin la imatge, els serveis o productes de l’INSTITUT GUTTMANN.

Sense perjudici del deure de complir les normes obligatòries esmentades, tots els usuaris han de tenir en compte les següents recomanacions:

 • Com a regla general, l'idioma a utilitzar serà el idioma configurat a la pàgina web. Es poden utilitzar frases o paràgrafs en altres idiomes de manera puntual sempre que s'acompanyi de la corresponent traducció o bé quan el seu significat sigui tan prou conegut per qualsevol persona amb coneixements mitjans que no necessiti traducció.
 • L'usuari s'esforçarà a no tractar d'imposar l'opinió pròpia com a única vàlida ni menysprear les opinions dels altres.
 • L'usuari s'esforçarà a utilitzar una correcta ortografia i redacció en els missatges. Els missatges s'han d'escriure en minúscules, posant només en majúscules les lletres que corresponguin segons les normes d'ortografia.
 • Abans de publicar un missatge, s'han de consultar altres ja existents per evitar coincidències o reiteracions.
 • Es recomana utilitzar la tipologia mida i color de text per defecte en el fòrum.
 • Les imatges i arxius que s'enviïn com a adjunts han de tenir una mida adequada per a ser correctament visualitzats en el fòrum.

 

CONDICIONS D’ÚS DE L’APARTAT “TAULER D’OPORTUNITATS”


L'usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través del “Tauler d’Oportunitats” del lloc web SIIDON.GUTTMANN.COM així com la seva participació en concursos, promocions, compravenda de béns o serveis, s'entenen realitzats única i exclusivament entre l'Usuari i l'anunciant i/o tercera persona.

L'usuari accepta per tant que l’INSTITUT GUTTMANN no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través del portal.

Condicions per la publicació d’anuncis:

 • Cal completar tots els camps obligatoris del formulari PUBLICAR ANUNCI.
 • Cal respectar les categories (ajudes tècniques, vehicles ...).
 • No està permès publicar un anunci idèntic o similar a un altre ja publicat.
 • No està permès utilitzar correus ficticis per publicar un anunci.
 • No està permès escriure l'anunci en majúscules.
 • No està permès publicar serveis de publicació d'anuncis.
 • No està permès anunciar alguna cosa genèrica.
 • No està permès utilitzar paraules clau no relacionats a l'anunci ("Keyword Spamming").
 • No està permès utilitzar sistemes o eines per a la publicació o renovació massiva i/o automàtica d'anuncis.
 • No està permès copiar, processar o distribuir el text i/o les fotos o imatges de tercers sense la seva prèvia autorització.
 • No està permès incloure el número de telèfon o el correu electrònic fora dels camps explícitament previstos per incloure aquesta informació o URL al camp nom del formulari PUBLICAR ANUNCI.
 • No està permès publicar anuncis amb contingut eròtic, sexual o pornogràfic.
 • Als anuncis s'ha d'indicar la localitat en la qual es troba el producte, l'animal, l'immoble, l'ocupació, etc.
 • No està permès posar un preu fictici per millorar les posicions en les cerques.
 • No està permès publicar anuncis que promocionin negocis.

 

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS


L’INSTITUT GUTTMANN es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en el lloc web. En qualsevol cas, l’INSTITUT GUTTMANN estarà exempt de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin existir en les informacions i serveis continguts de aquest Lloc Web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, l’INSTITUT GUTTMANN no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les que, si escau, es prestin aquests serveis.

L’INSTITUT GUTTMANN tampoc garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a l’INSTITUT GUTTMANN, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’INSTITUT GUTTMANN.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.


INSTITUT GUTTMANN és una marca registrada a l'Oficina Española de Patentes y Marcas, propietat de la Fundació Institut Guttmann.

Queda prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web sense citar-ne l'origen o sense l'autorització expressa de l’INSTITUT GUTTMANN, que es reserva el dret a realitzar, sense avís previ, qualsevol modificació que consideri oportuna tant de la informació com de la presentació continguda en aquest lloc web.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d'aquest lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen, com a autor d'obra col·lectiva o com a cessionària a l’INSTITUT GUTTMANN o, si és el cas, a terceres persones.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb qualsevol fi, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l’INSTITUT GUTTMANN.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de l’INSTITUT GUTTMANN i de tercers.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres fins, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

l’INSTITUT GUTTMANN proporciona accés a tot tipus d'informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas seran d'aplicació els drets de propietat intel·lectual estipulats pels seus propietaris.

 

ENLLAÇOS DE TERCERS ALS LLOCS WEB DE L’INSTITUT GUTTMANN


L'usuari d'Internet que vulgui introduir un link o enllaç des de la seva pàgina web a la pàgina web de l’INSTITUT GUTTMANN haurà d'obtenir prèvia autorització de l’INSTITUT GUTTMANN per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:

 • L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.
 • Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d'Internet diferents a les de la present pàgina web.
 • El link o la pàgina d'enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic.
 • En cap cas es realitzaran, des de la pàgina web on es troba l'enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre l’INSTITUT GUTTMANN, els membres del personal, la qualitat dels serveis que presta.
 • El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de l’INSTITUT GUTTMANN dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats per l’INSTITUT GUTTMANN
 • L'establiment d'un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’INSTITUT GUTTMANN i el propietari de la pàgina web en que es pugui establir, ni l’acceptació i aprovació per part de l’INSTITUT GUTTMANN dels seus continguts o serveis.

Les autoritzacions a què es refereixen els apartats anteriors es demanaran per escrit o per correu electrònic adreçats a siidon@guttmann.com.

 

ENLLAÇOS A LLOCS WEBS DE TERCERS


En el supòsit que en el lloc web es disposessin enllaços o links cap a altres llocs d'Internet, l’INSTITUT GUTTMANN no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas l’INSTITUT GUTTMANN assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat ni validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels enllaços o links cap a altres llocs d'Internet.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de l’INSTITUT GUTTMANN.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


L’INSTITUT GUTTMANN adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l'estat actual de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Tot això, d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L'usuari podrà proporcionar a l’INSTITUT GUTTMANN les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen al lloc web. Aquests formularis incorporen un enllaç a la Política de privacitat.

De la mateixa manera, l’INSTITUT GUTTMANN podrà obtenir dades de caràcter personal originats per la seva navegació i/o ús d'aquest lloc web, d'acord amb la nostra política de privacitat.

Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Privacitat. abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

 

ÚS DE COOKIES


Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web a Internet, fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. A la nostra Política de Cookies. trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest lloc web, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Cookies. abans de continuar navegant al nostre lloc web.

 

REGISTRE A LA WEB I CONTRASENYES


Amb caràcter general l’accés als serveis i continguts d’aquest lloc web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, l’INSTITUT GUTTMANN pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis al previ emplenament del corresponent registre d'Usuari, seleccionant l'identificador (ID o login) i la contrasenya que l'Usuari es compromet a conservar i a fer servir amb la diligència deguda.

 • Si per a la utilització d'un servei en el lloc web, l'usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.

  A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

  De la mateixa, manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a l’INSTITUT GUTTMANN permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’INSTITUT GUTTMANN o a tercers per la informació que faciliti.

 • Si com a conseqüència del registre, es dotarà a l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li siguin subministrades per l’INSTITUT GUTTMANN i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·legítima dels serveis per part d'un tercer que empri a aquest efecte una contrasenya obtinguda a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua d'aquesta per part de l'usuari.
 • L'usuari està obligat a notificar de forma immediata a l’INSTITUT GUTTMANN qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, l’INSTITUT GUTTMANN quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes per tercers no autoritzats.
 • Alguns dels serveis i continguts oferts per l’INSTITUT GUTTMANN poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini en les condicions generals de contractació, en aquest cas es posaran a la seva disposició forma clara.
 • Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d'aplicació el que disposa l'apartat de Protecció de dades personals d'aquest Avís Legal, així com el que disposen les Condicions de Registre si n'hi ha.
 • Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través d'aquest lloc web per part de menors d'edat, havent d'obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec.

REGISTRE EN L'APP I CONTRASENYES


Amb caràcter general l'accés als serveis i continguts de l'APP no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant això, l'INSTITUT GUTTMANN pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis a la prèvia cumplimentació del corresponent registre d'usuari, seleccionant l'identificador (ID o login) i la contrasenya que l'usuari es compromet a conservar i a utilitzar amb la diligència deguda.
• Si per a la utilització d'un servei a l'APP, l'usuari debiera procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que es comuniquen com a conseqüència de l'execució dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis.
Igualment serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a l'INSTITUT GUTTMANN permanentment actualitzada de forma que respon, en cada moment a la situació real de l'usuari. En tot el cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzen i dels perjudicis que causen a l'INSTITUT GUTTMANN o a tercers per la informació que facilita.
• Si com a conseqüència del registre, es dota a l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat dels identificadors i/o contrasenyes que li donen servei a l'INSTITUT GUTTMANN i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni permetran accedir a persones alienes. . Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·legítima dels serveis per part d'un tercer com a efecte d'una contrasenya obtinguda a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua d'aquesta per part de l'usuari.
• L'usuari està obligat a notificar de forma immediata a l'INSTITUT GUTTMANN qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com la pèrdua, robatori o accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva cancel·lació immediata. Mentre no es comuniquen els fets, l'INSTITUT GUTTMANN quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per tercers no autoritzats.
• Alguns dels serveis i continguts oferts per l'INSTITUT GUTTMANN poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini a les Condicions Generals de Contractació, cas en què es posaran a la seva disposició de forma clara.
• Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà aplicable el que disposa l'apartat de PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS d'aquest Avís Legal, així com el que disposen les Condicions de Registre si n'hi hagués.
• Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través d'aquesta APP per part de menors d'edat, havent d'obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a terme els menors a càrrec seu.

 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE L'AVÍS LEGAL


L’INSTITUT GUTTMANN es reserva expressament el dret a modificar el present avís legal sense notificació prèvia. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el lloc web, ja que aquest Avís Legal pot sofrir modificacions.

L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar el lloc web i el present Avís Legal.

LLEI I JURISDICCIÓ


Totes les qüestions que se suscitin entre l’INSTITUT GUTTMANN i l'usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d'acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de l’INSTITUT GUTTMANN.