Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Equip d'Avaluació i Suport Especialitzat | Institut Guttmann

Equip d'Avaluació i Suport Especialitzat

L'equip d'avaluació i suport especialitzat (EASE) de l'Institut Guttmann és un equip multidisciplinari sociosanitari especialitzat en neurorehabilitació i concertat amb el Servei Català de la Salut, que compta amb el suport de tots els mitjans de l'hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann. Actua al lloc on es troba la persona, sigui al seu domicili, un centre sanitari, sociosanitari o un centre de serveis socials.

Missió de l'EASE:

  • Facilitar la reinserció sociofamiliar i l'atenció social i sanitària professional a les persones afectades per una lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o altres afectacions neurològiques que cursin amb discapacitat.
  • Donar suport a les famílies.
  • Formar professionals d'atenció primària i altres centres per a atendre i fer seguiment als pacients, mitjançant formació dels seus treballadors o prestant atenció directa.
  • Dins de l'Hospital de Neurorehabilitació, coordinar-se amb la resta de professionals per a la preparació de l'alta dels pacients en una situació més vulnerable, de més complexitat assistencial o en circumstàncies especials. Facilitar, per tant, la reinserció domiciliària i la continuïtat assistencial. L'EASE actua com a un autèntic equip d'enllaç assegurant les millors condicions.
Imatge
ease - soporte especializado

Programes de suport al pacient d'alta complexitat en la tornada al domicili i en el maneig de complicacions

La valoració domiciliària té per objectiu assessorar en la supressió de barreres arquitectòniques, adaptacions i productes de suport per tal de promoure l'autonomia de la persona i facilitar el retorn al domicili.

Aquest programa ofereix un abordatge integral del maneig de les lesions per pressió en pacients neurològics, establint contacte amb els equips de professionals que tindran cura a l'entorn on viu per garantir la continuïtat assistencial i transmetre el coneixement especialitzat en el tractament d'aquest tipus de lesions en persones amb seqüeles neurològiques.
Ho fan majoritàriament els professionals d'infermeria. En alguns casos, quan les lesions són secundàries a la sedestació, també intervé el terapeuta ocupacional fent una anàlisi i intervenció sobre els diferents elements (cadira, coixí, activitat que desenvolupa).

Intervenció especialitzada i personalitzada per a les persones afectades d'intestí neurogen amb greus problemes de continència intestinal on els tractaments utilitzats fins ara per al seu maneig no han estat efectius, limitant-ne la qualitat de vida.

Aquesta intervenció està adreçada a les persones incloses als programes comunitaris de l'EASE. Actua a demanda dels equips referents de zona, quan el pacient es trobi al domicili, o en un dispositiu sanitari, social o sociosanitari.
El seu objectiu principal és donar resposta a través d'una intervenció breu a aspectes de l'àmbit social que preocupin la persona afectada o la seva família. Les principals accions són orientar, informar i assessorar sobre:

  • Protecció socioeconòmica vigent.
  • Drets de les persones amb discapacitat.
  • Recursos d'utilitat.
  • Suport a la gestió de tràmits administratius derivats de la situació de discapacitat.
  • Derivació a recursos d'atenció primària o especialitzada.

L'objectiu d'aquesta intervenció és facilitar la coordinació i el suport en qualsevol moment del continuum assistencial. L'equip estableix contacte amb els professionals de la xarxa sanitària, sociosanitària i social per transmetre informació referent a les necessitats individuals de la persona.

Es tracta d'intervencions educatives sobre tècniques específiques de neurorehabilitació. La demanda es pot generar des del mateix hospital, des d'altres dispositius sanitaris, sociosanitaris o socials, o per part del mateix pacient coneixedor de l'existència de l'equip. Les tècniques més habituals són:


• Transferències i canvis posturals. Utilització de la grua elèctrica, la taula de transferències, etc.
• Maneig de la cadira de rodes elèctrica a l'entorn urbà.
• Evacuació assistida: tacte rectal, dispositius alternatius.
• Canvi de cànula de traqueostomia i cures de la mateixa.
• Prevenció de lesions a la pell.
• Cateterisme intermitent.

Són intervencions educatives puntuals adreçades a professionals que atenen persones amb afectació neurològica en diferents serveis. Fan referència a tècniques específiques de Neurorehabilitació tals com: maneig de dispositius respiradors, ortesis i productes de suport específics, maneig d'intestí neurogen, cures complexes de lesions a la pell, maneig de la bufeta neurògena, medicació per espasticitat/dolor, etc.

L'Institut Guttmann i l'Hospital Germans Trias treballen conjuntament a la Unitat d'Atenció Integral de Malalties Neuromusculars.

Programa de suport a persones afectades d'un dany cerebral adquirit i les seves famílies a l'entorn comunitari

El programa de suport a persones afectades d'un dany cerebral adquirit és un programa d'intervenció i suport professional, sistematitzat i personalitzat, dut a terme per teràpia ocupacional que es realitza directament a l'àmbit de vida habitual de la persona afectada de DCA, incidint en aquelles activitats i situacions quotidianes i significatives. L'objectiu és ensenyar, consolidar o generalitzar els aprenentatges quant a les activitats quotidianes, fomentant espais d'autonomia propis i recolzant la família en el maneig de les relacions i situacions, ajudant a disminuir la sobrecàrrega per estrès del cuidador familiar.

Programa de teràpia ocupacional comunitària en salut mental per a persones amb dany cerebral adquirit i les seves famílies

Programa creat per donar suport a la reinserció i normalització al domicili, entorn, vida social o laboral en pacients afectats de dany cerebral adquirit que presenten trastorns conductuals i/o altres afectacions a l'àmbit de la salut mental. Amb ell es pretén donar eines al pacient, al cuidador principal o a l'atenció primària per poder fer el pas des de l'alta hospitalària després del procés de neurorehabilitació intensiu a una vida comunitària el més normalitzada i autònoma possible. És un programa dut a terme majoritàriament per terapeutes ocupacionals.

Programa d'hospitalització neurorehabilitadora a domicili per a persones amb lesió medul·lar

Programa individualitzat de neurorehabilitació a domicili, d'intensitat adaptada a les característiques clíniques i funcionals del pacient amb una orientació clarament centrada en la persona. Té per objectiu beneficiar la persona per assolir la màxima autonomia personal, proporcionar eines de maneig als seus cuidadors i connectar amb els recursos de zona per afavorir-ne la qualitat de vida i evitar complicacions.
L'equip estableix un pla terapèutic individualitzat que es duu a terme mitjançant sessions domiciliàries i seguiment presencial/telemàtic. Intervenen com a consultors altres serveis de l'Institut Guttmann com Urologia i Traumatologia, igual que amb els pacients ingressats al nostre centre que fan tractament intensiu.

Imatge
ease - lesión medular

Equip EASE

Rehabilitació personalitzada a domicili

Episodi 3 de Beines de Mielina, el podcast de l'Institut Guttmann

Escoltar