Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Codi ètic, transparència i bon govern

La Fundació

Dades registrals i administratives

La Fundació Institut Guttmann, amb CIF número G08519100, és una entitat d'iniciativa social, inscrita amb el número 189 al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Classificada com a benèfica de tipus assistencial des de l'any 1965, està inclosa entre les entitats beneficiàries de mecenatge d'acord amb la Llei 49/2002, del 23 de desembre, “de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge”.

 • La Fundació és titular de l'”Institut Guttmann - Hospital de Neurorehabilitació” que està inscrit amb el número H08000723 al Registre de Centres i Serveis Sanitaris del Departament de Salut.
 • L’Institut Guttmann forma part del Sistema Nacional de Salut -SISCAT-, estant acreditat com a hospital de referència pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i, també, com a “Centro de Referencia Nacional para el tratamiento del Lesionado Medular complejo (CSUR) pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España.
 • Pel que fa a la iniciativa “Guttmann Serveis Integrals a Domicili” compta amb el número U0898244T al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut.
 • Com a Entitat d’Iniciativa Social està inscrita amb el número E01024 al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. També està inscrita en el mateix Registre com a Entitat d’Atenció Social amb el número S05565.
 • En tant que Institut Universitari de Neurorehabilitació, està adscrit a la UAB pel Decret 230/2001 de la Generalitat de Catalunya, havent iniciat les seves activitats docents l'any 1999. [Art. 7.2 ORDRE JUS/152/2018]
 • La Fundació Institut Guttmann està inscrita en el Registre de grups d’interès de Catalunya de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic amb el número de registre 371. Resolució de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.
Adreces postal, electrònica i de la pàgina web

Per contactar amb la nostra Fundació podeu fer-ho: [Art. 7.1 b), k) ORDRE JUS/152/2018]

 • Per correu postal dirigit a:
  Fundació Institut Guttmann
  Camí de Can Ruti, s/n 
  08916 Badalona
 • Per correu electrònic dirigit a:
  direccio@guttmann.com 
  gerencia@guttmann.com
 • Portal web institucional:
  Podeu accedir a l’Institut Guttmann a través del seu portal web: www.guttmann.com disponible en català, castellà, anglès, rus i àrab.

Codi ètic

L'Institut Guttmann manté un comportament legal, honrat, ètic i responsable que, a més, vol promoure entre la resta de persones, institucions i entitats amb qui interacciona en el desenvolupament dels seus objectius.

Amb aquest objectiu l’Institut Guttmann regula la seva actuació i la dels seus professionals i col·laboradors, així com la relació que manté amb tercers, a través de:

El Codi Ètic de l'Institut Guttmann, que recull el conjunt de normes d'actuació, principis ètics i regles de conducta que han de guiar l'actuació de totes aquelles persones que, d’una manera o altre, desenvolupen les seves funcions al si de l’organització i que, a través d’elles, impulsant les accions que fan possible la realització dels diferents objectius fundacionals (membres del Patronat, equip directiu, professionals, col·laboradors externs...). [Art. 10.1 a) ORDRE JUS/152/2018]

El Codi de Conducta per a Entitats Proveïdores i Col·laboradores, que té per objectiu principal assegurar la integració dels criteris de responsabilitat social a tots els nivells de la cadena de valor de l’organització. Amb aquest propòsit, l’Institut Guttmann treballa buscant l’excel·lència, tenint com a prioritat assolir els màxims estàndards de qualitat, la màxima prevenció i protecció del capital humà i de l’entorn que l’envolta, i fent un retorn a la societat dins del principi de compromís social. [Art. 10.2 c) ORDRE JUS/152/2018]

Qualsevol incompliment o vulneració d’aquests codis ha de ser comunicat per a la seva immediata correcció.

En el supòsit que les entitats col·laboradores, pacients i llurs famílies, professionals o altres institucions amb que ens hi relacionem tinguin coneixement de qualsevol pràctica irregular relacionada amb l’incompliment o la vulneració de les conductes recollides al Codi Ètic o al Codi de Conducta de l’organització, podran posar-ho en coneixement de l’Institut Guttmann mitjançant els canals de comunicació establerts a tal efecte:

Fundació Institut Guttmann
Direcció Gerència – Codi Ètic
Camí de Can Ruti, s/n
08916 Badalona

Aquests canals també serviran per resoldre dubtes relacionats amb la interpretació dels principis recollits als documents allotjats al portal Codi Ètic, Transparència i Bon Govern.

Transparència

L’Institut Guttmann en aquest apartat, a més de manifestar la seva voluntat de transparència, vol donar ampli compliment a l’Ordre de Justícia 152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

1. Estatuts - Òrgans de Govern i Gestió 
 • ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ 

Els Estatuts Socials de la Fundació fixen les normes de bon govern que han de complir tots els membres del Patronat (responsabilitats, gratuïtat, conflicte d’interessos...), així com el Director Gerent. [Art. 7.1 e) ORDRE JUS/152/2018]

 • ESTRUCTURA DE GOVERN

Els òrgans de govern de la Fundació Institut Guttmann es troben especificats al capítol quart dels Estatuts Fundacionals. [Art. 7.1 f) ORDRE JUS/152/2018]

 • COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE L’EQUIP DIRECTIU

La relació de les persones que ocupen els càrrecs dels diferents òrgans de govern i gestió de la institució es troben publicats a la pàgina web. [Art. 7.1 c) ORDRE JUS/152/2018]

 • ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

L’Institut Guttmann té fixada la seva estructura organitzativa a l'Organigrama funcional (2021). La definició de les funcions assignades a cadascuna de les àrees que en ell hi consten es poden consultar als diferents apartats de la pàgina web. [Art. 7.1 g) ORDRE JUS/152/2018]

 • INFORME DE GOVERN CORPORATIU

Avaluació anual emesa per l’Òrgan de Govern respecte l’elecció i funcionament dels seus òrgans de direcció, gestió i control, la manera de relacionar-se entre ells i sobre la seva estructura: Informe Anual de Govern Corporatiu 2020 (Art. 10.2 d) ORDRE JUST/152/2018.

2. Resultat de les activitats
 • MEMÒRIA-BALANÇ SOCIAL

L’Institut Guttmann informa de totes les activitats que realitza en els seus diferents àmbits d’actuació mitjançant l'edició anual de la Memòria-Balanç Social que inclou, des de 2015, l’Informe de Responsabilitat Social Corporativa. [Art. 10.2 a) i 7.1 a), j) ORDRE JUS/152/2018]

 
 • COL·LECTIU DE PERSONES BENEFICIÀRIES

En relació a les seves finalitats, són beneficiaries de la nostra activitat els col·lectius recollits al capítol tercer, article 8.2 dels estatuts fundacionals. [Art. 10.1 b) ORDRE JUS/152/2018]

Així mateix, a la memòria anual hi apareixen totes les dades relacionades amb l’activitat hospitalària, sociosanitària, de la iniciativa “Guttmann, NeuroPersonalClinic”, així com els resultats del procés rehabilitador, els quals poden ser consultats al capítol 2 "Compromís amb els pacients i llurs famílies".

 • AUDITORIES ACREDITACIONS I INFORMES

Diferents documents que posen de manifest la qualitat dels serveis que presta l’Institut Guttmann, la seva voluntat d’excel·lència, així com de preservació del medi ambient; i que, alhora, són exemple de bones pràctiques de govern i gestió, així com de la seva transparència. [Art. 10.1 a) ORDRE JUS/152/2018]

Auditories i informes:

Acreditacions diverses:

 • ENQUESTES DE QUALITAT

 

 

3. Retiment de comptes
 • AUDITORIA DE COMPTES

L’Institut Guttmann audita anualment els seus comptes a través d’una firma experta independent per tal de garantir la seva correcta gestió patrimonial. [Art. 7.1 d) i 11, ORDRE JUS/152/2018]

 • CONTRACTACIÓ DE SERVEIS SANITARIS AMB EL CATSALUT

A continuació es pot accedir al contracte de prestació de serveis sanitaris subscrit amb el CatSalut per a l’atenció a pacients; així com les darreres clàusules addicionals signades i per tant, a dia d’avui, vigents. [Art. 10.2 b) ORDRE JUS/152/2018]

 • CONCURSOS, CONTRACTES I LICITACIONS.

S’adjunten els contractes, ajuts, subvencions i premis obtinguts de les administracions públiques, atorgats com a conseqüència de la participació en un procediment de concurrència pública durant el darrer exercici econòmic tancat, amb indicació deis elements essencials, com ara la descripció del contracte, l'import adjudicat i el període d'execució. [Art. 10.2 b) ORDRE JUS/152/2018]

 • CONVENIS

L’Institut Guttmann amb l’objectiu d’establir sinèrgies amb d’altres organitzacions sanitàries té subscrit subscriu diferents convenis de col·laboració, dels qual se’n destaquen:

Conveni marc de col·laboració entre l'ICS i l'Institut Guttmann per a la prestació de serveis especialitzats de neurorehabilitació
Conveni de col·laboració entre l'ICS i l'Institut Guttmann per a la creació d'una Unitat Funcional de Neurourologia i una Unitat Funcional de Neurorehabilitació Pediàtrica
Protocol de derivació pacients amb LM entre ULM-HUVH i l'IG (2014)

 • ALTRE INFORMACIÓ 

Bon Govern

La fundació Institut Guttmann vol ser un exemple de bon govern i de bona gestió al servei de les persones i del nostre país, per això s’esforça en la construcció d’una organització d’excel·lència, sostenible, innovadora, compromesa amb el medi ambient i les persones que atén i, també, amb les persones que formen el seu equip humà; alhora que procurant contribuir a través dels seus objectius al millor desenvolupament i progrés de la societat a la que serveix.

1. Estatuts, missió, visió i valors

Els Estatuts Socials de la Fundació fixen les normes de bon govern que han de complir tots els membres del Patronat (responsabilitats, gratuïtat, conflicte d’interessos...), així com el Director Gerent. [Art. 7.1 e) ORDRE JUS/152/2018]

La missió, la visió i els valors de la institució es troba recollida a l’article número 7 dels Estatuts Fundacionals. [Art. 7.1 i) ORDRE JUS/152/2018]

2. Finalitats institucionals

Els nostres objectius fundacional es troben recollits als capítol tercer dels Estatuts. [Art. 7.1 h) ORDRE JUS/152/2018]

3. Principals línies estratègiques d'actuació

El Pla Estratègic 2020-2025 està aprovat pels òrgans de govern i es desenvolupa posteriorment en distints programes/plans d’actuació. [Art. 10.1 d) ORDRE JUS/152/2018]

Del Pla Estratègic se’n deriva la Política Institucional de Responsabilitat Social Corporativa 2020-2025 de l’organització que recull els principis en base als quals es prenen les decisions per aconseguir els objectius de la institució. És un document transversal, que expressa la voluntat, els objectius, les orientacions, les estratègies i l’acció continuada del nostre sistema de gestió.

El Programa Anual d'activitats 2021 és el document que conté la descripció específica de les activitats que es projecten realitzar durant l’exercici en qüestió. [Art. 10.1 c) ORDRE JUS/152/2018]

4. Polítiques, plans i manuals de bones pràctiques

Política de Qualitat 2014-2019
Pla de Desenvolupament Humà i Professional 2017-2020
​Pla d'Igualtat 2016-2018
Pla de Prevenció 2017-2019
Pla de Formació 2018-2020
Pla de Comunicació 2017-2020
​Pla Ambiental 2018-2020
Pla per a l' Atenció Neurorehabilitadora Especialitzada dels pacients amb afectació neurològica severa a Catalunya (2011)
Manual d'Aliances Externes de l'Institut Guttmann 2016-2019
Manual de bones pràctiques per a la realització d'inversions financeres (2017)
Manual d'actuació en relació a la llei de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (2016)

dimecres, 29 setembre, 2021 - 13:55