Fellowships

El títol d'Expert en Neurorehabilitació s'adreça preferentment a Metges especialistes en medicina física i rehabilitació (així mateix, neurologia, urologia o altres especialitats) i Psicòlegs, que participen en l'atenció clínica de persones amb lesió medul·lar o dany cerebral adquirit, o que es volen dedicar professionalment en un futur; per tant, Metges especialistes i Psicòlegs plenament habilitats per a l'exercici dels coneixements i les habilitats que adquiriran a l'Institut Universitari, al llarg de l'any que dura el curs d'expert. Per avançar en la capacitació d'aquests professionals, l'Institut Guttmann, prenent com a exemple els prestigiosos Fellowships de les principals universitats dels EUA, ha creat els programes formatius d'Expert en Neurorehabilitació:

Contacte:

docencia@guttmann.com

Tel. 93 497 77 00 ext. 2360

Neurorehabilitació de la Lesió Medul·lar

Neurorehabilitació del Dany Cerebral

Neurorehabilitació de la Bufeta Neurògena

Rehab. Neuropsicològica del Dany Cerebral

Objectius
 • Formar experts en el tractament i la rehabilitació especialitzada de persones amb lesió medul·lar o amb dany cerebral adquirit, així com de les complicacions pròpies de la patologia.
 • Preparar professionals amb coneixements i habilitats específiques per participar en equips multidisciplinaris de treball, afavorint la convergència de coneixements i beneficiant-se'n.
 • Formar experts amb la capacitat necessària per liderar i coordinar equips de treball multidisciplinaris per a l'atenció integral de pacients amb lesió medul·lar/dany cerebral.
 • Dotar aquests professionals d'una metodologia de treball que els permeti generar nous coneixements, així com transferir-los a altres professionals que els posin en pràctica a la resta del dispositiu sanitari, de manera segura i amb garantia de qualitat.
Requisits

Metges:

 • Tenir el títol de Llicenciat/Grau en Medicina i d'especialista en Medicina Física i Rehabilitació o bé d'especialista en Urologia.
 • Estrangers: per tramitar la sol·licitud és imprescindible presentar l'homologació del títol de medicina i, si és possible, el d'especialista.
 • Tenir contractada una assegurança d'accidents i de responsabilitat civil que cobreixi tota l'estada al nostre hospital. Podeu demanar informació a la Secretaria de Docència. Si ja disposeu d'una pòlissa d'assegurança, n'hi haurà prou que aporteu una còpia de la pòlissa i del contracte d'aquesta.

Psicòlegs:

 • Tenir la llicenciatura/grau en psicologia o el resguard corresponent a la seva tramitació.
 • Estrangers: per tramitar la sol·licitud és imprescindible presentar l'homologació del títol de Psicòleg.
 • Disposar del Títol de Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva. Es prioritzaran les places pels antics alumnes d’aquest Màster i només en cas que alguna plaça quedés vacant, es valoraria la matriculació de professionals d’altres estudis de postgrau (màster o doctorat) en neuropsicologia o disciplines afins.
 • Tenir contractada una assegurança d'accidents i de responsabilitat civil que cobreixi tota l'estada al nostre hospital. Podeu demanar informació a la Secretaria de Docència. Si ja disposeu d'una pòlissa d'assegurança, n'hi haurà prou que aporteu una còpia de la pòlissa i del contracte d'aquesta.
Adjudicació de places
 • L'avaluació de la totalitat de sol·licituds i la selecció dels candidats per a les places incloses a la present convocatòria s'efectuarà en sessió plenària del Comitè de Docència de l'Institut Guttmann.
 • El Comitè es reserva el dret de poder entrevistar els candidats i les candidates que consideri oportú.
 • La resolució de la convocatòria es notificarà als interessats a través de la secretària de docència de l'Institut Guttmann.
 • El Comitè podrà deixar deserta la convocatòria per la no adequació, segons la seva opinió, dels candidats presentats.
 • La decisió del Comitè serà inapel·lable i presentar-se com a candidat inclou expressament conèixer i acceptar aquesta i la totalitat de les bases i requisits de la convocatòria.
Presentació de sol·licituds

   Descarregar formulari de sol·licitud

L'imprès de sol·licitud s'haurà de fer efectiu a través de la Secretaria de Docència de l'Institut Guttmann, Hospital de Neurorehabilitació, mitjançant::

 • Correu certificat amb justificant de recepció
 • Correu electrònic: docencia@guttmann.com
 • Personalment

La validesa d'aquesta sol·licitud estarà sotmesa a l'acusament de recepció dins la data de convocatòria i l'enviament mitjançant correu certificat de la documentació acreditativa que se sol·licita. Tota sol·licitud que arribi fora de termini quedarà automàticament desestimada. En el cas d'incorreccions a la sol·licitud o a la documentació presentada, es comunicarà a l'interessat, qui les haurà de corregir dins dels quinze dies hàbils des del moment en què rebi la notificació. El període per a la recepció de les sol·licituds es detalla a la guia docent de cada programa.

Dades d'enviament:

 • Secretària de Docència de l'Institut Guttmann:
  Institut Guttmann
  Programa de formació d'Expert en Neurorehabilitació
  Camí de Can Ruti, s/n
  08916 Badalona

Documentació sol·licitada:

 • Títol de Medicina/Psicologia (compulsat/legalitzat)
 • Expedient acadèmic (compulsat/legalitzat)
 • Títol d'especialista o del resguard (compulsat/legalitzat)
 • 2 fotografies tipus carnet
 • Fotocòpia del DNI / passaport / NIE

Estrangers:

 • Títol de Medicina/Psicologia homologat (compulsat/legalitzat)
 • Certificat del títol d'especialista (compulsat/legalitzat)