Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Quins projectes necessiten voluntaris? | Institut Guttmann

Quins projectes necessiten voluntaris?

Quin és el propòsit de l’estudi?

En aquest projecte investiguem nous dispositius per optimitzar el procés rehabilitador: volem desenvolupar una nova generació de dispositius vestibles i fàcils de portar que monitoritzin el moviment durant la rehabilitació i també el dia a dia.

Qui hi pot participar?

Persones que hagin patit una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o alguna altra malaltia d’origen neurològic, i que tinguin problemes de funcionalitat, particularment en el moviment de braços i mans.

Durada de l'estudi

Es demana que les persones voluntàries participin en un nombre determinat de sessions duna hora de durada cadascuna.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L'objectiu de l'estudi és investigar la seguretat, la viabilitat i la usabilitat d'aquest dispositiu en pacients amb lesió medul·lar.

Qui hi pot participar?

Persones amb lesió medul·lar, durant el seu ingrés hospitalari a l'Institut Guttmann o un cop donats d'alta.

Durada de l'estudi

Es demana completar 12 sessions en un programa d'entrenament entre 4 i 6 setmanes de durada.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L’estudi té per objectiu validar una plataforma de tecnologies modulars d’estimulació i robòtiques que permetin la personalització i l’adaptació als requisits funcionals específics de cada usuari per assistir-hi la capacitat de marxa.

Qui hi pot participar?

Persones que hagin patit un ictus i es trobin en un ingrés hospitalari per a tractament i rehabilitació a l’Institut Guttmann.

Durada de l'estudi

Es demana que completeu un nombre determinat de sessions d’un màxim d’una hora de durada cadascuna.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L'objectiu de l'estudi és investigar els problemes de son relacionats amb la dificultat respiratòria en pacients amb lesió medul·lar.

Qui hi pot participar?

Persones que hagin patit una lesió medul·lar a nivell cervical o toràcic i siguin susceptibles d'alteracions respiratòries i trastorns de son, i que estiguin actualment ingressats a l'Institut Guttmann.

Durada de l'estudi

L'estudi consisteix a monitoritzar una nit completa.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L'estudi té l'objectiu de valorar si un programa de prehabilitació abans de la cirurgia, combinant tècniques d'estimulació cerebral no invasiva i entrenament intensiu, pot promoure un canvi en la representació de la funció motora o del llenguatge per reduir el risc de dèficits motors o cognitius post quirúrgics.

Qui hi pot participar?

En aquest projecte estudiem persones a qui s'hagi diagnosticat un tumor cerebral i estiguin esperant la realització d'una cirurgia cerebral per al tractament quirúrgic.

Durada de l'estudi

El projecte de Prehabilitació requereix participació en diverses sessions i tècniques: rehabilitació combinada amb diferents tecnologies durant diverses setmanes, aplicació de procediments d’estimulació cerebral no invasiva i estudi d’activació funcional durant la realització de tasques, entre altres.

Quin és el propòsit de l’estudi?

El propòsit de l'assaig és provar si una teràpia amb anticossos pot millorar el moviment i la qualitat de vida dels pacients amb una tetraplegia.

Qui hi pot participar?

Persones d'entre 18 i 70 anys, amb una lesió traumàtica de la medul·la espinal al coll ocasionada entre els darrers 4-28 dies.

Durada de l'estudi

L’estudi té una durada de 6 mesos.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L'objectiu de l'estudi és investigar els efectes que té l'estimulació elèctrica transcutània aplicada a nivell cervical per a la millora/recuperació de la funció dels braços.

Qui hi pot participar?

Persones que hagin patit una lesió medul·lar cervical i que estiguin en tractament a l'Institut Guttmann.

Durada de l'estudi

Als participants se'ls demana completar un nombre determinat de sessions de rehabilitació i estimulació elèctrica de màxim una hora de durada durant un període de 6 setmanes aproximadament.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L'objectiu de l'estudi és avaluar si el medicament cel·lular que estem investigant és segur i eficaç en pacients amb lesió medul·lar cervical.

Qui hi pot participar?

Persones majors d'edat amb lesió medul·lar espinal d'etiologia traumàtica, d'entre 1 i 5 anys d'evolució.

Durada de l'estudi

El tractament consisteix en l'administració de dues dosis de cèl·lules mesenquimals expandides de cordó umbilical, mitjançant punció lumbar a la part baixa de l'esquena (una punció a l'inici de l'estudi i la segona als tres mesos). També se us faran avaluacions abans de rebre el tractament i al llarg de l'estudi, amb seguiment durant 12 mesos. Els pacients s'inclouran aleatòriament al grup tractament o al grup control amb administració placebo.

Quin és el propòsit de l’estudi?

El BBHI és un projecte de recerca dirigit a conèixer i entendre com es pot mantenir la salut del cervell mitjançant l'estudi dels mecanismes que regulen la plasticitat neural al llarg de la vida.

Qui hi pot participar?

Persones entre 40 i 65 anys, sense cap diagnòstic de malaltia neuropsicològica o psiquiàtrica.

Durada de l'estudi

Per participar-hi cal que tots els voluntaris omplin uns qüestionaris a través de la web. Aquests qüestionaris s'aniran administrant periòdicament fins a la finalització del projecte. A més, si acceptes i reuneixes certs criteris determinats pels investigadors, també pots formar part del grup d’avaluació i d’intervenció en les altres fases del projecte.

Saber-ne més

Quin és el propòsit de l’estudi?

L’estudi consisteix en l’aplicació duna tècnica d’estimulació cerebral no invasiva que modula l’activitat espontània del còrtex cerebral, per la qual cosa podria potenciar l’efecte de l’entrenament cognitiu.

Qui hi pot participar?

Pacients de l'Institut Guttmann que presentin un dèficit cognitiu com a conseqüència d'un traumatisme cranioencefàlic i que facin un tractament d'entrenament cognitiu assistit per ordinador.

Durada de l'estudi

Als participants se'ls demana passar diferents avaluacions abans i després de les intervencions, amb seguiment als sis mesos, i dur a terme les sessions de telerehabilitació cognitiva programades al llarg de 12 setmanes, tres sessions per setmana, amb l'aplicació de la TRNS durant les sessions en funció del grup assignat.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L’objectiu de l’estudi és determinar si l’estimulació magnètica transcranial associada a la fisioteràpia pot incrementar l’efecte de la rehabilitació de la marxa en Esclerosi Múltiple amb alteració de la marxa.

Qui hi pot participar?

Pacients de l'Institut Guttmann que pateixin Esclerosi Múltiple amb alteració de la marxa.

Durada de l'estudi

L'aplicació de la tècnica d'estimulació magnètica transcranial té una durada d'uns vint minuts, i immediatament després es farà una sessió d'una hora de durada de fisioteràpia de la marxa diàriament de dilluns a divendres al llarg de tres setmanes. Per avaluar els canvis que es puguin produir també es realitzaran una sèrie d'exploracions clíniques, una anàlisi de la marxa i una ressonància magnètica abans i després d'aquestes tres setmanes.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L’objectiu de l’estudi és determinar si l’estimulació magnètica transcranial associada a la fisioteràpia pot incrementar l’efecte de la rehabilitació de la marxa en Esclerosi Múltiple amb alteració de la marxa.

Qui hi pot participar?

Pacients de l'Institut Guttmann que pateixin Esclerosi Múltiple amb alteració de la marxa.

Durada de l'estudi

L'aplicació de la tècnica d'estimulació magnètica transcranial té una durada d'uns vint minuts, i immediatament després es farà una sessió d'una hora de durada de fisioteràpia de la marxa diàriament de dilluns a divendres al llarg de tres setmanes. Per avaluar els canvis que es puguin produir també es realitzaran una sèrie d'exploracions clíniques, una anàlisi de la marxa i una ressonància magnètica abans i després d'aquestes tres setmanes.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L'objectiu de l'estudi és conèixer i entendre com es pot promocionar la participació a la societat de les persones amb discapacitat, amb la voluntat de transformar-la per a que sigui plenament inclusiva.

Qui hi pot participar?

Hi poden participar persones majors d'edat que tinguin una discapacitat i visquin a Espanya o Andorra, així com persones de suport que es registrin i responguin les preguntes en nom d'una persona amb discapacitat.

Durada de l'estudi

La participació a l'estudi és exclusivament virtual, accedint a la comunitat, participant lliurement als fòrums de discussió, accedint a recursos i responent als qüestionaris i enquestes que s'enviaran. Haurà de respondre com a màxim un qüestionari al mes, d'un temps estimat de resposta no superior als 10 minuts.

Saber-ne més

Quin és el propòsit de l’estudi?

L'objectiu de l'estudi és demostrar l'evidència de la intervenció en teràpia ocupacional comunitària en salut mental en persones amb DCA i el seu impacte a la qualitat de vida.

Qui hi pot participar?

Persones que hagin patit un dany cerebral adquirit i es trobin en una situació en què la seva salut mental es vegi afectada, ja sigui per un trastorn mental previ o posterior al dany cerebral o per raons físiques, cognitives i/o emocionals derivades de la situació posterior al dany cerebral; i que es vinculin a un programa de sessions de teràpia ocupacional domiciliàries desenvolupades des de l'Institut Guttmann.

Durada de l'estudi

Les sessions es duran a terme al vostre domicili o habitatge habitual, i seran individuals, d'una hora aproximadament de durada i d'una freqüència bi/trisetmanal.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L'objectiu de l'estudi és valorar l'impacte de l'activitat física en diferents aspectes psicosocials i funcionals de les persones amb lesió medul·lar que viuen a la comunitat.

Qui hi pot participar?

Hi poden participar persones majors d'edat amb una lesió medul·lar que visquin a la comunitat, amb més d'un any d'evolució de la lesió.

Durada de l'estudi

La participació a l'estudi consisteix a complementar un conjunt d'escales i qüestionaris. Es demana participar a una entrevista presencial d'uns 30 minuts de durada.

Estudis i assajos clínics

Quin és el propòsit de l’estudi?

El projecte vol analitzar si hi ha dificultats i factors de risc que fan que les persones abandonin el tractament de sondatge vesical intermitent després de la seva indicació.

Qui hi pot participar?

Pacients de l'Institut Guttmann, majors d'edat, a qui se'ls hagi indicat el sondatge vesical intermitent per primer cop.

Durada de l'estudi

La participació consistirà a respondre unes enquestes telefòniques durant l'any posterior a l'inici del tractament.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L'estudi vol investigar les seqüeles neurològiques, musculoesquelètiques i respiratòries de la Covid-19, i obtenir dades que permetin millorar els protocols de valoració i identificació d'aquestes seqüeles per optimitzar els programes de rehabilitació.

Qui hi pot participar?

En aquest estudi avaluem les persones que presenten seqüeles respiratòries i/o neurològiques i/o musculoesquelètiques de la Covid19 que formen part del programa de rehabilitació post-Covid19 de l'Institut Guttmann.

Durada de l'estudi

Es passaran diferents valoracions i qüestionaris a l'inici del programa de rehabilitació, i a les 4 i 8 setmanes de teràpia al nostre centre. També es recopilaran dades clíniques i d'exploracions complementàries rellevants a la fase aguda de Covid-19.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L'estudi tracta aspectes relacionats amb l'embaràs i la maternitat en dones amb una lesió medul·lar establerta anteriorment per tal de millorar l'atenció especialitzada centrada en les necessitats reals d'aquestes dones i poder prevenir i tractar les possibles complicacions associades a l'embaràs.

Qui hi pot participar?

Dones amb lesió medul·lar que assisteixen a revisió o consulta a l'Institut Guttmann, que hagin tingut un embaràs a terme en els darrers 10 anys amb la lesió ja establerta.

Durada de l'estudi

Caldrà que les participants completin un qüestionari per recollir les variables de control i facin una entrevista semiestructurada entre 40 i 120 minuts, presencial a l'Institut Guttmann.

Quin és el propòsit de l’estudi?

Aquest assaig clínic té l'objectiu d'avaluar el complement alimentari Canoxidin® com a mesura preventiva de la incrustació a les sondes urinàries en pacients portadors de llarga durada.

Qui hi pot participar?

Pacients majors d'edat portadors d'una d'aquestes sondes que acudeixin a consulta de neurourologia de l'Institut Guttmann per al recanvi periòdic de la mateixa, i que no presentin cap problema de deglució.

Durada de l'estudi

Se'n prendran mostres durant un mes i caldrà fer una visita inicial i una final 30 dies després, coincidint amb el reemplaçament del catèter.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L'objectiu d'aquest assaig clínic és avaluar la seguretat i la tolerabilitat del tractament diari durant 90 dies amb NFX-88, així com la seva eficàcia, en comparació amb placebo.

Qui hi pot participar?

Es reclutarà persones amb diagnòstic d'una lesió medul·lar traumàtica amb dolor neuropàtic ingressades a l'Institut Guttmann.

Durada de l'estudi

L'assaig vol avaluar la seguretat i la tolerabilitat del medicament, així com la seva eficàcia en el tractament diari durant 90 dies. Es farà una fase de selecció dels participants, que durarà un màxim de set dies, i en cas de complir els criteris d'inclusió, es procedirà a l'assignació d'un tractament. Durant aquest període de 90 dies cal fer tres visites a l'hospital els dies 30, 60 i 90.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L'objectiu del projecte és fer des de l'àrea d'infermeria una intervenció educativa amb pacients portadors de cateterisme intermitent per afavorir-ne l'adhesió a aquest tractament i evitar-ne l'abandonament.

Qui hi pot participar?

L'estudi s'adreça a pacients amb lesió medul·lar ingressats a l'Institut Guttmann i portadors de cateterisme intermitent.

Durada de l'estudi

Es farà una intervenció educativa abans de l'alta hospitalària, i un seguiment telefònic un cop al vostre domicili després de l'alta.

Quin és el propòsit de l’estudi?

L'estudi consisteix a conèixer l'experiència de les usuàries que provin la nova sonda femenina Lofric - Elle i fer-ne un test de satisfacció.

Qui hi pot participar?

Dones ingressades a l'Institut Guttmann o pacients de consulta externa a les quals s'ha prescrit el cateterisme intermitent com a teràpia.

Durada de l'estudi

Els professionals sanitaris us lliuraran l'enquesta sobre la vostra experiència amb la sonda directament a la consulta, i haureu de completar-la.