Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Criteris i priorització per a l'atenció integral neurorehabilitadora especialitzada i intensiva a l'Institut Guttmann a través del Sistema Sanitari Públic Català (CatSalut)

Consulta mèdica a l'Institut Guttmann

L’Institut Guttmann, integrat en la xarxa assistencial pública i d’acord al contracte establert amb el CatSalut, és un hospital monogràfic de referència dedicat al tractament integral neurorehabilitador especialitzat i intensiu que compta amb els professionals, equipaments i tecnologies més idònies per atendre les persones afectades per una gran discapacitat sobrevinguda d’origen neurològic durant les fases crítica, aguda i subaguda, preferentment immediatament a l’alta de les unitats de cures intensives dels hospitals generals d’alta complexitat, i fins a completar el procés terapèutic rehabilitador que permeti la seva continuïtat assistencial en un altre dispositiu del sistema sanitari públic de manera més ecològica, propera al seu domicili i eficient.

L’objectiu últim del procés rehabilitador és acompanyar al pacient i llur família fins assolir el major grau d’autonomia funcional possible, la recuperació de l’autoestima i una inclusió social activa, normalitzadora i satisfactòria. Aquest és un procés en el que l’Institut Guttmann té un paper fonamental en els primers mesos posteriors a la instauració de la lesió neurològica, que són els de major potencial terapèutic per a la recuperació de les funcions afectades.

En cada cas, és l’equip facultatiu de l’Institut Guttmann qui, després d’analitzar la informació clínica i social del pacient i avaluar-ne els objectius terapèutics, determina la conveniència del tractament a l’hospital i les característiques millors per a cada cas  (ingrés o ambulatori), alhora que la seva priorització. Tindran sempre prioritat d'ingrés els pacients amb una lesió recent, especialment els procedents d'Unitats de Cures Intensives, i que no estiguin ja rebent una rehabilitació adequada a la seva situació en un altre hospital de la xarxa assistencial pública.

CRITERIS D’INGRÉS HOSPITALARI

 • Pacient, adult o infantil, afectat d'una discapacitat severa sobrevinguda d’origen neurològic (LM, TCE, Ictus, malalties neurodegeneratives, PCI, Guillain‑Barré...).
 • Que tingui les condicions adequades per beneficiar-se del tractament intensiu i de curta durada que proporciona l’Institut Guttmann (en general menors de 70 anys i, especialment, de 60 en el cas de l’Ictus d’acord amb el que preveu el “Pla Director de Malaltia Vasculocerebral de Catalunya”. Els pacients d’edats més avançades, per les potencialitats i els objectius terapèutics, són principalment tributaris d’una rehabilitació de menor intensitat en un centre sociosanitari adequat).
 • Que compti amb un estat de consciència (resposta cognitiva) capaç de participar activament en el procés neurorehabilitador. Es valoraran els pacients en estat de mínima resposta (els estats de vigília sense resposta no tenen criteri d’ingrés).
 • Que estigui estable hemodinàmicament (preferència els pacients sortints d’UCI) i que les lesions associades i/o la comorbiditat no li impedeixin o desaconsellin seguir el tractament intensiu dels nostres plans terapèutics (s’estudiaran individualment els casos de pacients amb aïllament respiratori donat que, en aquestes circumstàncies, no són tributaris dels nostres programes terapèutics).
 • Que estigui en fase crítica o aguda (màxim tres mesos després d’instaurada la lesió). Es valorarà en els casos subaguts, d’acord amb el lloc de procedència per tal de no interferir en un procés rehabilitador que ja s'està donant.
 • Que el dispositiu altament especialitzat que significa l’Institut Guttmann dins la cartera de serveis assistencials públics sigui el més idoni per al pacient en funció del pronòstic de recuperació i la seva posterior reinserció social.
 • Pronòstic de recuperació: Bàsicament depèn de l’etiologia de la lesió, la severitat, el temps des de la lesió i l’edat del pacient.
 • Pronòstic de reinserció social: A part dels factors clínics, un tractament intensiu i especialitzat d’aquestes característiques només assoleix tot el seu potencial i equitat quan compta amb un entorn familiar disposat igual que el pacient a “començar una nova vida”. Quan aquest no és el cas, un recurs sociosanitari adequat, o bé un compromís d'acceptació d’aquest centre previ a l’ingrés al nostre hospital, és l’opció més adequada, eficient i equitativa des del punt de vista social.

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

 • Pacients que han patit una lesió cerebral, una lesió medul·lar o del sistema nerviós perifèric de qualsevol etiologia que generi una severa alteració de la capacitat.
 • Pacients que procedeixen directament dels hospitals d’aguts (UCI o serveis de neurologia, neurocirurgia…), quan abans millor pel resultat final.
 • Pacients amb un nivell de resposta cognitiva suficient per participar en el programa terapèutic (equivalent a un Rancho Los Amigos Cognitive Functioning Scale de 3).
 • Pacients amb absència de comorbiditat severa (insuficiència cardíaca greu, aïllament respiratori, tractaments quimioteràpics, EPOC severa…) que interfereixi en el programa de rehabilitació, tant en l’aspecte físic com cognitiu.
 • Pacients amb edat <70 anys en qualsevol etiologia excepte en el cas de l’ictus en que el límit s’ha establert en <60 anys per l’equip d’experts en rehabilitació del Pla Director de Malaltia Vasculocerebral de Catalunya.
 • Pacients amb un entorn sociofamiliar favorable, o amb un previ compromís en ferm de plaça en un centre sociosanitari o social.
dilluns, 7 agost, 2017 - 10:24