Institut Guttmann

Госпиталь Нейрореабилитации

+34 93 497 77 00

Títol d'Expert (Fellowship)

El títol d'Expert en Neurorehabilitació es dirigeix preferentment a Metges especialistes en medicina física i rehabilitació (així mateix, neurologia, urologia o altres especialitats) i Psicòlegs, que participen en l'atenció clínica de persones amb lesió medul·lar o dany cerebral adquirit, o que desitgen dedicar-s'hi professionalment en un futur; per tant, Metges especialistes i Psicòlegs plenament habilitats per a l'exercici dels coneixements i les habilitats que adquiriran a l'Institut Universitari, al llarg de l'any que dura el curs d'expert. Per avançar en la capacitació d'aquests professionals, l'Institut Guttmann, prenent com a exemple els prestigiosos "Fellowships" de les principals universitats dels EUA, ha creat els programes formatius d'Expert en Neurorehabilitació:

Objectius

 • Formar experts en el tractament i la rehabilitació especialitzada de persones amb lesió medul·lar o amb dany cerebral adquirit, així com de les complicacions pròpies de la seva patologia.
 • Preparar professionals amb coneixements i habilitats específiques per participar en equips multidisciplinaris de treball, afavorint la convergència de coneixements i beneficiant-se'n.
 • Formar experts amb la capacitat necessària per liderar i coordinar equips de treball multidisciplinaris per a l'atenció integral de pacients amb lesió medul·lar / dany cerebral.
 • Dotar a aquests professionals d'una metodologia de treball que els permeti generar nous coneixements, així com transferir-los a altres professionals que els posin en pràctica a la resta del dispositiu sanitari, de forma segura i amb garantia de qualitat.

Requisits

Metges:

 • Tenir el títol de Llicenciat/Grau en Medicina i el d'especialista en Medicina Física i Rehabilitació o bé el d’especialista en Urologia.
 • Estrangers: per tramitar la sol·licitud és imprescindible presentar l'homologació del seu títol de medicina i, si es possible, el d'especialista.
 • Tenir contractada una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil què cobreixi tota l’estada en el nostre hospital. Pot demanar informació a la Secretaria de Docència. Si ja disposa d’una pòlissa d’assegurança, serà suficient que aporti una copia de la pòlissa i del contracte de la mateixa

Psicòlegs:

 • Tenir la Llicenciatura/Grau en Psicologia o el resguard corresponent a la seva tramitació.
 • Estrangers: per tramitar la sol·licitud és imprescindible presentar l'homologació del seu títol de Psicòleg.
 • Disposar del Títol de Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva. Es prioritzaran les places pels antics alumnes d’aquest Màster i només en cas què alguna plaça quedés vacant, es valoraria la matriculació de professionals d’altres estudis de postgrau (màster o doctorat) en neuropsicologia o disciplines afins.
 • Tenir contractada una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil què cobreixi tota l’estada en el nostre hospital. Pot demanar informació a la Secretaria de Docència. Si ja disposa d’una pòlissa d’assegurança, serà suficient que aporti una copia de la pòlissa i del contracte de la mateixa.

Adjudicació de places

 • L'avaluació de la totalitat de sol·licituds i la selecció de les persones candidates per a les places incloses en la present convocatòria s'efectuarà en sessió plenària del Comitè de Docència de l'Institut Guttmann.
 • El Comitè es reserva el dret de poder entrevistar els candidats i les candidates que consideri oportú.
 • La resolució de la convocatòria es notificarà als interessats a través de la Secretària de Docència de l'Institut Guttmann.
 • El Comitè pot deixar deserta la convocatòria per la no adequació, al seu parer, dels candidats presentats.
 • La decisió del Comitè serà inapel·lable i presentar-se com a candidat inclou expressament conèixer i acceptar aquesta i la totalitat de les bases i requisits de la convocatòria.

 

 

Presentació de sol·licituds

L'imprès de sol·licitud s'haurà de fer efectiu a través de la Secretaria de Docència de l'Institut Guttmann, Hospital de Neurorehabilitació, mitjançant:

La validesa d'aquesta sol·licitud estarà sotmesa al justificant de recepció dins de la data de convocatòria i l'enviament mitjançant correu certificat de la documentació acreditativa que se sol·licita. Tota sol·licitud que arribi fora de termini quedarà automàticament desestimada. En el cas d'incorreccions en la sol·licitud o en la documentació presentada, es comunicarà a l'interessat, qui les haurà de corregir dins dels quinze dies hàbils des del moment en què rebi la notificació. El període per a la recepció de les sol·licituds es detalla a la guia docent de cada programa.

Dades d'enviament:

Secretaria de Docència de l'Institut Guttmann:
Institut Guttmann
Programa de formació d'Expert en Neurorehabilitació
Camí de Can Ruti, s/n
08916 Badalona

Documentació sol·licitada:

 • Full de sol·licitud correctament emplenat.
 • Títol de Medicina/Psicologia (compulsat/legalitzat)
 • Expedient acadèmic (compulsat/legalitzat)
 • Títol d'especialista o del resguard (compulsat/legalitzat)
 • 2 fotografies tipus carnet
 • Fotocòpia del DNI/passaport/NIE

Estrangers:

 • Títol de Medicina/Psicologia homologat (compulsat/legalitzat)
 • Certificat del títol d'especialista (compulsat/legalitzat)

 

Contacte

docencia@guttmann.com

Tel. 93 497 77 00 ext. 2360

Последний измененный: 
28/10/2021