Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Codi ètic, transparència i bon govern

Com a Fundació Privada, l'Institut Guttmann ret comptes al Protectorat de Fundacions, òrgan de tutela, control i supervisió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. A més, d'acord amb la legislació vigent, també ret comptes anualment al Departament de Salut, la Sindicatura de Comptes i la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya; així com al Ministeri d'Hisenda del Govern d'Espanya.

Conscient que les relacions humanes juguen un paper fonamental en el seu desenvolupament, l'Institut Guttmann considera que el respecte a la dignitat, la confiança i la integritat, l'autonomia i la no discriminació són valors essencials que cal tenir en compte en totes les seves actuacions.

Per això, l'Institut Guttmann manté un comportament legal, honrat, ètic i responsable que promou entre la totalitat de relacions que estableix, des de les persones amb discapacitat d'origen neurològic i les seves famílies -a qui dedica la seva activitat preferent-, el seu equip de professionals i col·laboradors -vitals per a l'èxit de la missió institucional- i les diferents administracions, institucions, entitats, empreses o particulars amb qui interacciona en el desenvolupament dels seus objectius.

 

En coherència amb aquests principis ètics, l'Institut Guttmann:

  • Recull els compromisos ètics que regeixen cadascun dels seus àmbits d'activitat mitjançant el Codi Ètic de l'Institut Guttmann.
  • Els Estatuts Socials de la Fundació fixen les normes de bon govern que han de complir tots els membres del Patronat (responsabilitats, gratuïtat, conflicte d’interessos...), així com de l’equip directiu.
  • A través d’una firma experta independent realitza una Auditoria de Comptes Anual per tal de garantir la seva correcta gestió patrimonial.
  • Se sotmet a organismes d'Acreditació nacionals i internacionals, que certifiquen la seguretat i qualitat de les seves prestacions assistencials, científiques i docents; així com la correcta protecció del medi ambient
  • Sistemàticament avalua els resultats funcionals, psicològics i d'integració social del seu procés assistencial per tal de garantir la millor efectivitat en els tractaments.
  • Exerceix una política de total transparència informativa mitjançant l'edició anual de la Memòria - Balanç Social.
  • A fi de garantir la confidencialitat en totes les seves actuacions mitjançant l'acompliment de la LOPD, l'Institut Guttmann està adherit al Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals.
  • Mitjançant el Comitè d'Ètica Assistencial, assegura la protecció dels drets de la persona i vetlla per un acurat exercici dels procediments clínics i processos d'investigació clínica.
  • Lliura a cada nou pacient un Dossier Informatiu que inclou l’apartat sobre drets i deures del pacient, el funcionament ordinari de l’organització, i els procediments establerts per dirigir les seves queixes o suggeriments.
  • Ret comptes de totes les seves actuacions i sotmet els seus principals projectes a l'opinió del Consell Social i de Participació de l'Institut Guttmann, en el qual estan representades les principals associacions de persones amb discapacitat a les que dedica els seus serveis, experts de la societat civil i les administracions implicades.

L'Institut Guttmann es compromet a mantenir una especial sensibilitat i atenció des de tots els àmbits d'actuació per a les necessitats socials emergents, especialment aquelles que afecten les persones amb diversitat funcional, i procurarà sempre ser exemple d'organització responsable, emprenedora, solidària i compromesa amb les persones, el progrés social i la preservació del medi ambient.

Compliance legal

En el supòsit que els professionals o les entitats col·laboradores tinguin coneixement de qualsevol pràctica irregular relacionada amb l’incompliment o la vulneració de les conductes recollides al Codi Ètic o al Codi de Conducta, hauran de posar-ho en coneixement de l’Institut Guttmann mitjançant els canals de comunicació establerts a tal efecte:

a) Per correu electrònic dirigit a la direcció: canal.codietic@guttmann.com

b) Mitjançant correu postal dirigit a:

Fundació Institut Guttmann
Direcció Gerència – Codi Ètic
Camí de Can Ruti, s/n
08916 Badalona

Aquests canals també serviran per resoldre dubtes relacionats amb la interpretació dels principis recollits en aquests documents.

Acreditacions - Auditories

Polítiques, Plans i Manuals de Bones Pràctiques

Activitat Assistencial Concertada

Activitat Assistencial Privada

Activitat Científica i Docent

Altres informacions

dimecres, 26 setembre, 2018 - 09:31