Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Projectes d'Investigació Clínica

Projectes de Bioingenieria aplicada a l'autonomia funcional de les persones

Efecte de la vibració local al patró de marxa en subjectes amb Lesió Medul·lar Incomplerta

En la majoria de pacients amb lesió medul·lar incomplerta (LMi), es presenta un dèficit al patró de marxa que limita la funcionalitat, essent més lenta i consumint una gran quantitat d'energia. Els problemes més comuns que afecten a la fase de balanceig són l'extensió de genoll i la flexió plantar. L'objectiu d'aquest estudi és avaluar si l'aplicació local de vibració indueix un canvi clínic i cinemàtic a la marxa dels pacients amb lesió medul·lar incomplerta.

Qui pot participar: Pacients amb lesió medul·lar incomplerta.

 

EKSO_Característiques de rendiment i progressió de l'usuari utilitzant l'exoesquelet robòtic EKSO en un programa de marxa de 8 setmanes de durada en subjectes amb una Lesió Medul·lar

El EKSO és un exoesquelet que mobilitza les articulacions de les extremitats inferiors del pacient per a produir un patró de marxa similar al d'una persona sana. El sistema permet la càrrega total del pes del pacient durant les sessions d'entrenament. L'objectiu principal d'aquest estudi multicèntric és valorar les característiques del rendiment i la progressió d'aquells subjectes amb una lesió medul·lar complerta o incomplerta en un programa d'entrenament de 8 setmanes de durada utilitzant aquest sistema. 

Qui pot participar: Persones amb lesió de la medul·la espinal.

 

Definició d'escenaris de rehabilitació i test de validació d'una màniga sensoritzada per a la monitorització de l'extremitat superior

Aquest projecte es dirigeix a pacients amb capacitats sensorimotores reduïdes o absents a l'extremitat superior degut a danys cerebrals adquirits o lesió medul·lar, un episodi de dany cerebral adquirit o una lesió medul·lar a nivell cervical. L'objectiu és desenvolupar i avaluar clínicament tecnologies no invasives que puguin monitoritzar, mitjançant una samarreta sensoritzada i de forma analítica, el moviment de les diferents articulacions (espatlla, colze i nines) durant la fase del tractament rehabilitador, i/o durant les activitats de la vida diària (AVDs) dels pacients. El treball es realitza conjuntament amb el centre tecnològic CETEMMSA.

Qui pot participar: Pacients amb capacitats sensorimotores reduïdes o absents a l'extremitat superior a causa d'un episodi de dany cerebral adquirit (Ictus o Traumatisme Craniencefàlic) o d'una lesió medul·lar.

Estudi sobre l'estructura de control del membre superior durant l'execució de moviments dinàmics per millorar la rehabilitació de l'Ictus

El projecte consisteix en realitzar una sèrie d'exercicis a l'extremitat superior mentre es registra l'activitat muscular generada. Simultàniament, farem un anàlisis del moviment dels seus braços mitjançant una sèrie de marcadors sobre les articulacions. D'aquesta manera, podrem estudiar la relació entre la seva coordinació motora i la qualitat de moviment generada per la seva extremitat superior. L'objectiu de l'estudi és analitzar els efectes de l'ictus sobre la capacitat de coordinació motora dels braços per tal d'optimitzar les activitats funcionals de les extremitats superiors, amb l'objectiu de poder millorar les tècniques de rehabilitació existents d'avui en dia.

Qui pot participar: Persones que hagin patit un accident cerebrovascular o Ictus.

 

Projectes de Neuroestimulació, Neuromodulació i Estimulació no Invasiva

Estudi observacional, prospectiu i no aleatoritzat sobre el cost-efectivitat del tractament de l'espasticitat amb una bomba ITB comparada amb el del tractament convencional sense ITB_ Estudio EPICE (Medtronic)

Aquest estudi estarà promogut per l'Institut Guttmann en col·laboració amb un equip del Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, i compta amb una beca de Medtronic Ibérica S.A. L'objectiu principal de l'estudi és conèixer el cost-efectivitat de la terapia intratecal de baclofè (ITB) comparat amb el de la teràpia mèdica convencional (TMC) en el tractament de l'espasticitat severa. Un segon objectiu de l'estudi és documentar el maneig de l'espasticitat des de l'algoritme utilitzat a l'Institut Guttmann, amb el propòsit de pautar un maneig de la malaltia que pot ser de referència per al tractament d'aquesta patologia a l'estat espanyol.

Qui pot participar: A l'estudi s'inclouran pacients amb diferents malalties subjacents associades que causen espasticitat com són el traumatisme cranioencefàlic (TCE), la lesió medul·lar (LM) o l'esclerosis múltiple (EM), així com d'altres malalties del Sistema Nerviós Central.

 

Programa d'estimulació cerebral no invasiva per al tractament del dolor neuropàtic a casa

Aquesta tècnica d'estimulació transcraneal per corrent directa per a l'abordatge del dolor neuropàtic, és una tècnica no invasiva i no dolorosa, que s'aplica a l'Institut Guttmann des de fa uns anys. L'estudi consisteix en l'aplicació d'estimulació transcraneal combinada amb una activitat d'il·lusió visual. L'objectiu de l'estudi és determinar la seva eficàcia i efectes a llarg termini per al tractament del dolor neuropàtic, la son, l'estat anímic i, en general, les activitats de vida diària dels pacients amb una lesió neurològica en un entorn domiciliari.

Qui pot participar: Pacients amb dolor neuropàtic causat per dany cerebral i lesió medul·lar.

 

Projectes de TICs aplicades a la Rehabilitació Neuropsicològica i l'Estimulació Cognitiva

“NEUROCHILD Eye Tracking” Rehabilitació cognitiva de nens amb Dany Cerebral Adquirit basada en els Serious Games per a dispositius mòbils i amb control visual d'atenció

L'estudi NEUROCHILD consisteix en l'execució de tasques de rehabilitació neuropsicològica d'acord amb el tractament estàndard, davant l'ordinador, amb la nostra plataforma de telerehabilitació Guttmann, NeuroPersonalTrainer®. En aquest estudi es monitoritzarà mitjançant dispositius no invasius (càmeres web, eye tracking...), obtindrem dades que ens permetran estudiar el comportament del pacient durant l'execució de les tasques. 

Qui pot participar: Pacients que segueixen tractament de Rehabilitació Noeuro-psicològica infantil a la Unitat de Rehabilitació Neuro-psicosocial de l'Institut Guttmann.

Descarrega el pdf

 

Rehabilitació informatitzada de l'anomia. Hi ha generalització a ítems no tractats en pacients amb Dany Cerebral Adquirit?

Aquest estudi consisteix en comparar l'efectivitat del tractament de l'anomia en pacients amb afàsia amb Dany Cerebral Adquirit, utilitzant dos sistemes diferents de rehabilitació amb recolzament informatitzat (Neurolingua VS Guttmann, NeuroPersonalTrainer®) durant un període de dos mesos. L'objectiu de l'estudi és comprovar l'efectivitat del tractament amb el suport informatitzat de l'anomia; així com comparar la influència de dos enfocaments de rehabilitació diferents a la generalització d'elements no tractats i en el llenguatge espontani.

Qui pot participar: Persones que han patit un Dany Cerebral Adquirit.

 

Neurorehabilitació digestiva

Aquest estudi pretén desenvolupar un protocol de neuromodulació pel tractament de la disfàgia orofaríngea (dificultat per deglutir) després d'un ictus. L'objectiu principal del nostre estudi és avaluar l'efecte de diferents tècniques de neuroestimulació en els mecanismes neurofisiològics i biomecànics deglutoris de pacients amb disfàgia orfarindea associada a un ictus crònic, per tal de seleccionar aquell protocol amb millors resultats i ser implementat a la pràctica clínica.

Qui pot participar: Pacients amb un diagnòstic d'ictus, pacients amb signes clínics de disfàgia.

 

Medicina Regenerativa aplicada a la Lesió Medul·lar i al Dany Cerebral Adquirit

Estudi prospectiu, obert, d'una única injecció intratecal, pilot en fase I/lia per a avaluar la seguretat i per a obtenir els resultats preliminars d'eficàcia d'un trasplantament de cèl·lules mare de cordó umbilical en pacients amb lesió medul·lar_Estudi La Marató de TV3

Aquest projecte està enfocat a la realització d'un assaig clínic pilot de seguretat pel tractament d'una lesió medul·lar basat en el trasplantament de cèl·lules mare mesenquimals procedents del cordó umbilical. Té com a objectiu demostrar la seguretat d'un tractament al·logènic de teràpia cel·lular en pacients amb una lesió medul·lar crònica, que ens permeti desenvolupar en un futur un tractament per a lesions medul·lars en fase aguda. El tractament de la lesió medul·lar en fase aguda és l'únic sistema eficaç que podria permetre als pacients afectats per aquest tipus de discapacitats neurològiques no perdre la mobilitat després d'una lesió incompleta de medul·la espinal .

Qui pot participar: Persones amb lesió de la medul·la espinal.

 

Intervencions farmacològiques en Neurorehabilitació

Assaig clínic pilot de fase II, unicèntric, prospectiu, aleatoritzat, doble cec, paral·lel i controlat amb placebo per a avaluar l'eficàcia i seguretat de NUTROPIN®, associat a la rehabilitació intensiva en adults amb lesió medul·lar espinal (SCI) i deficiència de l'hormona de creixement (GHD)

L'objectiu d'aquest assaig clínic és avaluar l'eficàcia i seguretat de Nutropin® associat a una rehabilitació, comparant-lo amb placebo i rehabilitació intensiva. S'espera que la teràpia amb hormona de creixement millori la qualitat de vida en persones amb lesió medul·lar (independència, activitats de la vida quotidiana...) mitjançant la reducció del síndrome metabòlic i l'obesitat abdominal, freqüentment associats a pacients amb lesió medul·lar, i la millora de l'osteoporosi relacionada.

Qui pot participar: Pacients amb lesió de medul·la espinal.

 

Efecte d'un Bolus de Baclofeno Intratecal en dolor neuropàtic a pacients amb lesió medul·lar-estudi preliminar (MEDTRONIC)

L'objectiu d'aquest assaig clínic és estudiar l'efecte d'un bolus de baclofeno intratecal en el dolor neuropàtic de pacients amb lesió medul·lar a nivell cervico-dorsal. Si es demostra que el baclofeno intratecal és eficaç per tractar el dolor neuropàtic, des del treball científic i des del punt de vista del tractament clínic, seria possible comptar amb una altra medicació més per a controlar aquests símptomes desagradables que poden comportar els diferents trastorns neurològics (lesió medul·lar, ictus...). Si els resultats són positius, això animaria l'ús del baclofeno intratecal en el dolor neuropàtic a una lesió medul·lar més enllà de l'espasticitat i altres trastorns neurològics.

Qui pot participar: Pacients amb lesió medul·lar completa o incompleta a nivell cervical o toràcic que tinguin dolor neuropàtic moderat o sever.

 

Altres projectes

CO-PREPARANT EL CAMÍ. Reorganització del protocol de planificació de l'alta hospitalària des del Treball Social Sanitari

L'objectiu d'aquest estudi és la millora de l'atenció assistencial durant el moment de l'alta del procés rehabilitador, identificant els factors més rellevants que hi contribueixen, des de la perspectiva de les persones afectades i les seves famílies, a la millora del procés de retorn a la comunitat de les persones afectades d'una lesió adquirida d'origen neurològic. Les persones participants en aquest estudi formaran part de sessions en grup i entrevistes individuals dirigides per un professional de la salut amb l'objectiu de conèixer la seva experiència.

Qui pot participar: Pacients de l'Institut Guttmann pendents de ser donats d'alta del procés rehabilitador, i els seus familiars.

 

Estudi sobre la recuperació neurològica i funcional en pacients d'accident vascular cerebral isquèmic de gravetat de mitjana a severa, estudi EPICA

Aquest estudi pretén conèixer quins factors, al marge de la teràpia farmacològica, són els més rellevants en la recuperació d'un ictus isquèmic i quins són els més indicats per a poder desenvolupar millor les estratègies terapèutiques que permetin maximitzar els resultats dels tractaments convencionals actuals. L'objectiu és identificar i valorar els diversos factors que poden ser rellevants en la recuperació funcional després de patir un ictus isquèmic de gravetat de mitjana a severa.

Es tracta d'un estudi de tipus observacional en el que el metge es limitarà a recollir dades sobre la malaltia del pacient i sobre antecedents d'importància a partir de la seva història clínica prèvia i durant les visites. La seva participació a l'estudi no implica l'ús de cap fàrmac en estudi o qualsevol altre tipus d'intervenció, ja que el fet de participar no interferirà en absolut en el tractament que el seu metge li prescrigui de forma habitual segons la seva condició de salut.

Qui pot participar: Pacients diagnosticats d'Ictus Isquèmic.

 

Impacte de la Musicoteràpia en l'avaluació, el tractament i el pronòstic dels trastorns de consciència

 

L'objectiu de l'estudi és avaluar l'impacte de la musicoteràpia en la valoració, tractament i pronòstic d'aquells pacients que han patit un dany cerebral greu i que es troben dins la categoria de trastorns de consciència. Aquest estudi ens permetrà corroborar els canvis a nivell clínic que succeeixen durant l'evolució del pacient amb trastorns de consciència i, per tant, determinar si la musicoteràpia ha tingut un impacte en el seu estat funcional. En aquest estudi volem determinar també si un tipus específic de resposta durant les sessions de musicoteràpia pot precedir el tipus d'evolució que seguirà el pacient a llarg termini.

Qui pot participar: Pacients (nens i adults) que hagin patit un dany cerebral greu i es trobin en un estat de vigília sense resposta o en un estat de mínima consciència.

dimarts, 16 juny, 2015 - 16:47